Istotne zmiany w prawie o ROD

od 2014r


  1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r., poz. 40) ROD mogą być zlokalizowane na gruntach stanowiących własność tylko trzech podmiotów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Stowarzyszenia Ogrodowego.
  2. Wszystkim działkowcom ROD, którym przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 19 stycznia 2014 r. przysługiwało prawo użytkowania działki, ich dotychczasowe prawa przekształciły się w tzw. Dzierżawę Działkową. Przekształcenie to nastąpiło z mocy prawa (art. 66 pkt. 2 ustawy o ROD), a więc nie istnieje obowiązek zawierania nowej umowy z dotychczasowymi działkowcami.
  3. Z osobami nowo nabywającymi działkę w ROD zawierana jest umowa Przeniesienia Praw i Obowiązków pomiędzy nim, a wcześniejszym działkowcem, który zdecyduje się przenieść swoje prawo do działki. Przeniesienie to nastąpi na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną, w formie pisemnej, z notarialnie poświadczonymi podpisami. Wzory pism do pobrania w Biurze Zarządu ROD lub ze strony www.pzd.pl
  4. Stowarzyszenie Ogrodowe (Zarząd ROD) może odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki na rzecz innej osoby, jeżeli na działce znajdują się jakiekolwiek naniesienia wykonane niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności obiekty naruszające przepisy ustawy – Prawo budowlane.
  5. W aktualnym stanie prawnym, szkolenie dla nowego działkowca zawierającego Umowę o Przeniesieniu Prawa do działki, jest uprawnieniem,  z którego powinien skorzystać. Podpisując w/w umowę nabywający działkę oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego.
  6. Po przydziale działki nowo przyjęty wpłaca wpisowe, opłatę inwestycyjną oraz opłaty uchwalone przez Walne Zebranie zgodnie ze Statutem,  o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.
  7. Katalog rocznych opłat w ROD uchwalanych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego:
   opłacie na rzecz ROD;
   ekwiwalencie za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ROD;
   opłacie na prowadzoną w ogrodzie inwestycję lub remont;
   ekwiwalencie za nieprzepracowane godziny przy prowadzonej w ogrodzie inwestycji;
   opłacie energetycznej;
   opłacie wodnej.
  8. Opłatę na rzecz ogrodu (uchwalaną na Walnym Zebraniu) włącznie ze składką członkowską, zobowiązani są wnosić wszyscy mający tytuł do działki w danym ROD niezależnie od tego, czy są członkami Stowarzyszenia Ogrodowego, czy też nie. Natomiast prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają tylko członkowie  Stowarzyszenia Ogrodowego.
  9. Wystąpienie ze Stowarzyszenia Ogrodowego nie powoduje umorzenia działkowcowi zaległych należności. Przeciwnie, Zarząd ROD ma prawo:
   wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat wraz z ustawowymi odsetkami,
   naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,
   wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki  co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia  umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
  10. Działkowiec nie płaci podatków: rolnego i od nieruchomości, ale tylko zgodnych z normami powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r).
  1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r., poz. 40) ROD mogą być zlokalizowane na gruntach stanowiących własność tylko trzech podmiotów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Stowarzyszenia Ogrodowego.


  2. Wszystkim działkowcom ROD, którym przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed dniem 19 stycznia 2014 r. przysługiwało prawo użytkowania działki, ich dotychczasowe prawa przekształciły się w tzw. Dzierżawę Działkową. Przekształcenie to nastąpiło z mocy prawa (art. 66 pkt. 2 ustawy o ROD), a więc nie istnieje obowiązek zawierania nowej umowy z dotychczasowymi działkowcami.


  3. Z osobami nowo nabywającymi działkę w ROD zawierana jest umowa Przeniesienia Praw i Obowiązków pomiędzy nim, a wcześniejszym działkowcem, który zdecyduje się przenieść swoje prawo do działki. Przeniesienie to nastąpi na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną, w formie pisemnej, z notarialnie poświadczonymi podpisami. Wzory pism do pobrania w Biurze Zarządu ROD lub ze strony www.pzd.pl


  4. Stowarzyszenie Ogrodowe (Zarząd ROD) może odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki na rzecz innej osoby, jeżeli na działce znajdują się jakiekolwiek naniesienia wykonane niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności obiekty naruszające przepisy ustawy – Prawo budowlane.


  5. W aktualnym stanie prawnym, szkolenie dla nowego działkowca zawierającego Umowę o Przeniesieniu Prawa do działki, jest uprawnieniem,  z którego powinien skorzystać. Podpisując w/w umowę nabywający działkę oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego.


  6. Po przydziale działki nowo przyjęty wpłaca wpisowe, opłatę inwestycyjną oraz opłaty uchwalone przez Walne Zebranie zgodnie ze Statutem,  o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.


  7. Opłatę na rzecz ogrodu (uchwalaną na Walnym Zebraniu) włącznie ze składką członkowską, zobowiązani są wnosić wszyscy mający tytuł do działki w danym ROD niezależnie od tego, czy są członkami Stowarzyszenia Ogrodowego, czy też nie. Natomiast, prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają tylko członkowie  Stowarzyszenia Ogrodowego.


  8. Wystąpienie ze Stowarzyszenia Ogrodowego nie powoduje umorzenia działkowcowi zaległych należności. Przeciwnie, Zarząd ROD ma prawo:

  - wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat wraz z ustawowymi odsetkami,

  - naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,

  - wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki  co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia  umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.


  9. Działkowiec nie płaci podatków: rolnego i od nieruchomości, ale tylko zgodnych z normami powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r).


  10. W związku z obowiązującą od dn.19 stycznia 2014r. nową Ustawą o ROD, o niektórych istotnych zmianach informujemy (zwłaszcza nowych działkowiczów) w zakładce Zasady ogólne. Więcej informacji oraz aktualności można znaleźć na stronie www.pzd.pl


  APELE I INFORMACJE  DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW OGRODU

 1. Nasz ogród chroniony jest przez firmę AJG. System bezpieczeństwa jaki posiadamy, daje możliwość przyłączenia kolejnych altan. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany monitoringiem swojej działki, prosimy o kontakt z Zarządem Ogrodu.
 2. Prosimy calą społeczność działkowców, o uszanowanie potrzeby wypoczynku użytkowników działek i zachowanie ciszy, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i w weekendy. Niezbędne, hałaśliwe prace, należy zaplanować rano, najlepiej w tygodniu.
 3. Apelujemy o składowanie czystych gałęzi w lesie - jesienią jest zamawiana niszczarka do ich niszczenia, ale muszą być w miarę grube i nie przysypane śmieciami, liśćmi, trawą itp
 4. Prosimy o nie wyrzucanie czegokolwiek poza teren naszego Ogrodu ponieważ to jest już nie nasz teren i będziemy płacić mandaty za zanieczyszczenie. Poza tym to jest szpetna wizytówka naszego ogrodu: świeżo ścięte gałęzie, lodówki, tapczany i inne sprzęty!!!
 5. Prosimy o nie niszczenie tzn. przecinanie zewnętrznej siatki ogrodzeniowej, w celu ułatwiania sobie dostępu do swojej, przylegającej działki(prywatna furtka). Ogrodzenie to zostało zbudowane naszym kosztem i ma chronić nasz dobytek, a nie ułatwiać drogę złodziejom.
 6. Latem 2017r zakończono prace konserwacyjne naszej sieci elektrycznej przez zatrudnionych specjalistów. Między innymi, w skrzynkach przedlicznikowych zastosowano nowe gniazda z bezpiecznikami dostosowanym do wydolności naszych złączy oraz obciążenia stacji transformatorowej. Niedopuszczalne jest zrywanie plomby, czy samodzielne otwieranie i ingerowanie w w/w skrzynki. UWAGA: w naszych altanach należy stosować bezpieczniki do 10A. Zastosowanie mocniejszych, przy przesileniu lub zwarciu, spowoduje przepalenie bezpiecznika właśnie w zaplombowanej skrzynce licznikowej i konieczność wezwania uprawnionej osoby, narażając dzialkowca na koszty (patrz też punkt wyżej).
 7. Z dniem 31 marca 2019r, zakończyła się akcja montażu studzienek wodomierzowych. Od dnia 1 kwietnia była przeprowadzana próba szczelności połączeń i plombowania wodomierzy. Ponieważ teraz, każda działka posiada w studzience własny zawór, nie ma konieczności obecności właściciela ogródka. Można w dowolnej chwili, uzupełnić brakujące po zimie zawory w altanie czy hydrancie ogródkowym i samodzielnie odkręcić zawór przy liczniku, uważając tylko by nie zerwać plomby.

  Osoby mające jakieś sugestie czy specjalne prośby, co do wykonanych prac ziemnych na swoich ogródkach, mogą skontaktować się telefonicznie z wykonawcami tel.kom.793-493-571, 518-062-598, lub najlepiej osobiście na terenie Ogrodu Czeremcha.

  Przy braku kontaktu ze strony działkowca, Zarząd uznaje że wszystko wykonane jest zgodnie ze sztuką budowlaną i może nastąpić odbiór techniczny.

  Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Inwestycyjną Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (23.X.2018), 28 lutego, minął termin wniesienia całości tj.600zł za w/w prace.
  Informujemy także, że w/w decyzja Walnego Zebrania, dotycząca montowania ujednoliconych studzienek wodomierzowych na każdej działce jest ostateczna i niepodważalna. Wszelkie samodzielnie montowane zegary nie będą respektowane przy rozliczeniu płatności za wodę, a także nie zwalniają działowicza z wniesienia ustalonej opłaty inwestycyjnej.
 8. Apelujemy o nie korzystanie z boksów na śmieci po sezonie, kiedy pojemniki na śmieci są już zabrane. Wiosną w boksach tych jest wielki bałagan, który tez grozi nam mandatami, a naszemu gospodarzowi przysparza dodatkowej pracy, którą musi wykonać sam!! Przypominamy, iż do w/w pergoli śmietnikowych należy wyrzucać odpady tzw komunalne, po uprzednim posegregowaniu.Odpady BIO, zgodnie z Regulaminem PZD, działkowiec jest zobowiązany do kompostowania. Ewentualny nadmiar (skoszonej trawy, drobnych gałązek, liści itp...) można wyrzucać na wyznaczone miejsce na parkingu leśnym.Przypominamy iż za wywóz w/w BIO masy ponosimy dodatkowe koszty, podobnie jak za rozdrabnianie gałęzi, czy pozbycie się wystawianych gabarytów (wersalki, okna, lodówki itp...)!!!!
 9. Wjazd na teren ogrodu możliwy jest wyłącznie interwencyjnie (np.dowóz do działki ciężkich materiałów ogrodniczych). Wcześniejszego uzgodnienia terminu otwarcia bramy można dokonać telefonicznie z Członkami Zarządu (518-367-447) (692-629-733),  na comiesięcznych posiedzeniach Zarządu lub drogą e-mailową.
 10. W obliczu zapowiadanego upalnego lata i powszechnych w całym kraju niedoborów wody, apelujemy o rozważne gospodarowanie nią! Zapowiadane są różne ograniczenia, włącznie z czasowymi przerwami w dostawie wody.
  Zalecamy: nie podlewanie w godzinach 8-16, podlewamy tylko drobne rośliny (drzewa sobie poradzą), nie stosować zraszaczy automatycznych, zbierajmy deszczówkę.
  Na stronie www.pzd.pl jest więcej materiałów na ten temat...